Terug

 • Installatie garantie
 • Originele Microsoft licenties
 • Hulp bij installatie

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen  onder de naam Directo Software, en de contractspartij.

Artikel 1.           Definities en contractpartijen

 •  Directosoftware
 • Algemene voorwaarden: dit document.
 • Aanbieder: een natuurlijke of rechtspersoon die een softwarelicentie verkoopt aan www.directosoftware.com in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een softwarelicentie aanschaft bij Directosoftware in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  Softwarelicentie - Een recht om standaardsoftware te gebruiken.
 • Schriftelijk: noodzakelijke schriftelijke informatie, zowel op papier als in digitale vorm, op voorwaarde dat de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud van de communicatie voldoende worden geverifieerd.
 • Website: de website van HB Software BV is toegankelijk op www.directosoftware.com.
 • Contractant: de leverancier of afnemer die een overeenkomst met HB Software BV ondertekent.

Artikel 2.             Aanbiedingen

 • Directososftware behoudt zich het recht voor om een ​​of meer aanbiedingen of offertes met betrekking tot de verkoop van softwarelicenties te wijzigen.
 • Directosoftware Ze zijn 7 kalenderdagen geldig, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Aanvaarding van het aanbod na deze periode leidt alleen tot een overeenkomst tussen Directosoftware en de Contractant, indien HB Software B.V. de aanvaarding van de Contractant uitdrukkelijk te aanvaarden.

Artikel 3.           Registratie

 • Contractant kan zich registreren op de website van HB Software B.V. door een account aan te maken. Tijdens de registratieprocedure kiest Contractant een gebruikersnaam en wachtwoord. De Contractant is verantwoordelijk voor het kiezen van een wachtwoord dat voldoende beveiliging biedt. Het account is toegankelijk door de toegangsgegevens in te voeren.
 • De Contractant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de toegangsgegevens. Contractant kan de toegangsgegevens niet aan derden verstrekken zonder toestemming van DirectoSoftware Daarnaast zal Contractant HB Software B.V. onverwijld informeren. in geval van verlies van toegangsgegevens.
 • De Contractant neemt de verantwoordelijkheid en het daarbij behorende risico voor het gebruik van het door HB Software B.V. aan hem ter beschikking gestelde account. Neemt Contractant vermoeden van misbruik van het account op, dan dient hij HB Software B.V. daarvan in kennis te stellen. zo snel mogelijk zodat passende maatregelen worden genomen.

Artikel 4.           Verkoop van softwarelicenties

 • Dit artikel is alleen van toepassing op de verkoop van softwarelicenties door Directo Soft B.V ..
 • Directosoftware B.V. levert de softwarelicenties conform de overeenkomst en met artikel 6. DirectoSoftware B.V. verbindt zich ertoe de Klant schriftelijk de informatie te verstrekken die nodig is om de softwarelicentie te activeren.
 • DirectoSoftware B.V. kan op verzoek van Opdrachtgever adviseert u over de werking van de softwarelicentie. De Klant is verantwoordelijk voor de installatie en inbedrijfstelling van de software.DirectoSoftware B.V. is niet verantwoordelijk voor het leveren van de installatiemedia die overeenkomen met de softwarelicentie. Als de Klant vragen heeft over de werking van de software, moet hij contact opnemen met de rechthebbende van de software.
 • De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het bestellen van de vereiste versie van een softwarelicentie. Als de softwarelicentie eenmaal aan de Klant ter beschikking is gesteld, kan deze niet worden geretourneerd, tenzij met schriftelijke toestemming van DirectoSoftwware B.V ..
 • De reikwijdte van de softwarelicentie is beperkt tot de licentievoorwaarden bepaald door de rechthebbende van de software. Op de factuur wordt, indien dit gerechtvaardigd is, de informatie over de softwarelicentie vermeld, onder andere de softwareversie die overeenkomt met de respectieve licentie en het recht op onderhoud en updates daarvan.

Artikel 5.            Levering en levertijd

 • Na ontvangst van de betaling van de factuur van de Klant, HB Software B.V. zal de softwarelicentie zo snel mogelijk aan Opdrachtgever leveren, tenzij anders overeengekomen. De betalingsmethoden zijn: iDEAL, PayPal, Visa, MasterCard, Bankoverschrijving, Bancontact, Mister Cash, KBC, SOFORT, Banca, Belfius, ING HomePay, American Express en Giropay. Bestellingen worden binnen 8 uur na ontvangst van betaling verzonden. In de meeste gevallen is dit veel eerder. De exacte levertijd staat vermeld in de productspecificaties.
 • Levertijd: wij sturen u binnen 8 uur de activatiesleutel en de downloadlink naar uw e-mail.
 • De aanbieder levert de softwarelicentie aan DirectoSoftware B.V. binnen een periode van 7 dagen, vanaf het moment dat HB Software B.V. accepteert het aanbod van leverancier. DirectoSoftware B.V. U betaalt de factuur uiterlijk binnen 30 dagen aan de leverancier, vanaf het moment dat de leverancier de betreffende softwarelicentie aan u ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 6.           Prijzen

 • Alle prijzen op de Directo Software B.V. Ze zijn in euro's en inclusief btw.
  Uitzonderingen voor commerciële klanten zijn een uitzondering: deze offertes bevatten prijzen zonder BTW. Dit staat hier ook vermeld.

Artikel 7.           Betalingsvoorwaarden

 • Directo Software B.V. stuurt de Klant een factuur voor alle lopende bedragen. Door een aanbod te aanvaarden, verklaart de Klant zich conform de elektronische facturatie van DirectoSoftwre B.V ..
 • De betalingstermijn staat vermeld op de factuur. Indien op de factuur geen betalingstermijn vermeld staat, geldt een termijn van 8 dagen na factuurdatum. Indien de Klant niet betaalt binnen 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn, zal de Klant automatisch in gebreke blijven, zonder enige kennisgeving hiervan. Over het openstaande bedrag zal de Cliënt de wettelijke rente voor handelstransacties betalen, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
 • Indien de Cliënt de facturen niet op tijd betaalt, zal hij naast de incassokosten (vanaf een minimum van 250 euro) alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten moeten vergoeden, inclusief honoraria van advocaten, juristen, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus, naast uitstaand bedrag en rente daarop.
 • De betalingsaanvraag is onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar ingeval de cliënt failliet gaat, uitstel van betaling aanvraagt, beslag op zijn vermogen legt, overlijdt of in vereffening of ontbinding overgaat.
 • In de bovengenoemde gevallen is Directo Software B.V. U heeft ook het recht om de uitvoering van de overeenkomst of een nog niet uitgevoerd deel daarvan te beëindigen of op te schorten, zonder kennisgeving van schending of gerechtelijke tussenkomst en zonder het recht van de klant op vergoeding van schade als gevolg daarvan.
 • De Klant doet afstand van alle rechten met betrekking tot schadevergoeding.

 

Artikel 8.           Verantwoordelijkheid

 • DirectoSoftware B.V. is alleen aansprakelijk in geval van toerekenbare schending van de verplichtingen die voortvloeien uit dit contract en alleen voor directe schade.
 • De aansprakelijkheid van Directo Software B.V. als gevolg van een contractbreuk of andere oorzaak is beperkt tot directe schade, met een maximum van de in het contract overeengekomen prijs. De totale vergoeding voor directe schade zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag van 2.500,-.
 • Directe schade directobetekententiendealleenschade dañodie bestaat uit:
  1. de redelijke en aantoonbare kosten die de belanghebbende maakt om de andere partij aan te sporen (opnieuw) naar behoren aan de overeenkomst te voldoen;
  2. redelijke kosten voor het bepalen van de oorzaak en de omvang van de schade, mits de schade rechtstreeks op de schade in verband brengt, zoals daarin is bepaald;
  3. redelijke en aantoonbare kosten van de belanghebbende om directe schade te voorkomen of te beperken, zoals bepaald in dit artikel.
 • In iedergevalvervalthetrecht op a la  schadevergoedingvandeovereenkomstsluitendepartij:  Parte
  1. Indien de overeenkomstsluitende partij niet onmiddellijkmaatregelenneemtom de schadedañostebeperkennadeontdekkingvandeoorzaakvandeschade. 
  2. Indien de aannemer niet alle relevante informatiebinnendrie wekenna ontdekkingdescubrirvan despuésdeschade aanDirectoSoft B.V.unmeldt.  informa
 • De uitsluitingen en beperkingen waarin dit artikel voorziet, zijn niet van toepassing als de schade het gevolg is van slechte bedoelingen of roekeloze roekeloosheid van de partij die de schade of haar managers heeft veroorzaakt.

 

Artikel 9.             Overmacht mayor

 • Directo Software B.V. is niet verplicht ten aanzien van de Klant indien dit wordt verhinderd als gevolg van een omstandigheid waarvoor hij niet schuldig is en die niet op eigen risico is krachtens de wet of een rechtshandeling.
 • In het heden betekent overmacht, naast de in de wet en jurisprudentie vastgestelde betekenis, alle voorziene of onvoorziene externe oorzaken, waarop HB Software B.V. geen invloed heeft, maar die HB Software B.V. beletten haar verplichtingen na te komen. Overmacht betekent met name: interne verstoringen, netwerkaanvallen, mobilisatie, oorlog, files, stakingen, onderbreking van commerciële activiteiten, stagnatie van het aanbod, branden, overstromingen, import- en exportbelemmeringen en elke situatie waarin de leveranciers van HB Software B.V.om welke reden dan ook Directo Software B.V. niet toestaan te leveren, zodat de leveranciers van HB Software B.V. , redelijkerwijs kan van HB Software B.V. niet worden verwacht dat zij zich aan het contract houdt.
 • Tijdens de overmachtsperiode kan HB Software B.V. contractuele verplichtingen opschorten. Indien deze termijn meer dan twee maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting om de andere partij schadeloos te stellen.
 • Indien Directo Software B.V. haar contractuele verplichtingen gedeeltelijk heeft nagekomen of op het tijdstip van overmacht kan voldoen en de partij die respectievelijk is vervuld of vervuld, een onafhankelijke waarde heeft, heeft HB Software B.V. het recht het ingevulde deel te factureren of afzonderlijk na te leven. DeKlantisverplichtdezefactuur tebetalen.  pagar

 

 

Artikel 10.           Herroepingsrecht de  desistimiento

 • Het herroepingsrecht is niet van toepassing op onze producten. Wij vertrouwen hierbij op artikel 103. Uitzonderingen op het herroepingsrecht (deel M):"Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende: Het verstrekken van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt verstrekt wanneer de uitvoering is begonnen met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument en de gebruiker met de kennis van zijn kant die bijgevolg hun herroepingsrecht verliest".
 • Wanneer u op "Kopen" klikt bij het afrekenen van uw bestelling, verliest u uw herroepingsrecht en accepteert u digitale levering. Uiteindelijk garanderen wij u een 100% legale licentie die perfect werkt. Zodra de licentieactiveringscode is ontvangen, stemt u ermee in dat deze niet kan worden gewijzigd of ongeldig kan worden verklaard. Volumelicenties kunnen alleen worden gekocht door bedrijven met een geldig btw-nummer.

 

 

Artikel 11.           Vertrouwelijkheid

 • Elke partij behandelt informatie die van de andere partij is ontvangen als vertrouwelijk als de informatie als zodanig is gemarkeerd of als de ontvangende partij redelijkerwijs weet of moet begrijpen dat de informatie vertrouwelijk is("Vertrouwelijke informatie").  Deinhoudvan hetcontractis iniedergeval  vertrouwelijk. 
 • De verplichting om vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk te behandelen is niet van toepassing indien de ontvangende partij kan aantonen dat:
  • de ontvangendepartijreedsvóórde datumvan verspreiding inhet bezitwasvansude de la  informatie; distribución 
  • een derde beschikt over de informatie en kan deze derden openbaar maken zonder de geheimhoudingsplicht ten aanzien van de leverende partij te schenden;
  • informatieisbeschikbaardatos de  in  openbarebronnen,zoalskranten,octrooidatabases,  openbare, bases de  websites web  ofdiensten; 
  • de ontvangendepartijheeftdeinformatie de  onafhankelijk independienteenzondergebruik van informatie vanninguna deleverendepartij ontwikkeld..desarrollado
 • Indien eenpartijvaneenbevoegde autoriteit een bestellingvoor de leveringvanvertrouwelijke de  informatie ontvangt,  heeft zijhetrechtom doortegaan metde levering  recibeervan. entrega  Een dergelijk bevel wordt evenwel onmiddellijk aan de leverende partij meegedeeld, tenzij dit uitdrukkelijk door de beschikking is verboden. Indien de leverende partij aangeeft dat zij tegen het bevel wil optreden (bijvoorbeeld via een spoedprocedure), schorst de ontvangende partij de levering totdat een beslissing is genomen met betrekking tot dit beroep, voorzover wettelijk mogelijk.
 • De partijen leggen ook de in dit artikel vermelde geheimhoudingsverplichtingen op aan hun werknemers en derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, en aan degenen die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie.

 

Artikel 12.           Toepasselijke wetgeving aplicable

 • In het geval van een bestelling van eindgebruikers (niet-bedrijven) is de wet in het land van de consument van toepassing op deze overeenkomst. In dat geval zijn de bevoegde rechters en rechterlijke instanties bevoegd.
 • In het geval van een bedrijfsopdracht is het Nederlandse recht van toepassing op deze overeenkomst. Voorzover de regels van het verplichte recht niet anders voorschrijven, worden alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst met ondernemingen voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank van het district waar HB Software B.V. zijn woonplaats heeft.

 

Artikel 13.           Online vertrouwen Online

 • Onze entiteitisencuentraaangesloten   bij a  ConfianzaOnline (Non-Profit ánimo de    Association),geregistreerdin hetNationaalRegistervanVerenigingenGroep1,Afdeling1,nationaalnummer594400, CIF G85804011,Callela Palma59,BajoA., 28015 Madrid (Spanje), telefoon (+34) 91 309 13 47 en fax (+34) 91 402 83 39 (www.confianzaonline.es).
 • In het geval van een bestelling van eindgebruikers (niet-ondernemingen) is deze algemene voorwaarden van toepassing op deze overeenkomst. Ook informeren wij consumenten, in overeenstemming met de bepalingen van de wet inzake alternatieve geschillenbeslechting, dat gebruikers als aanhangende entiteit en in de voorwaarden van deEthische Codenaar Confianza Online kunnen gaan voor de alternatieve beslechting van mogelijke geschillen (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formularioreclamaciones/).Als deze betrekking hebben op elektronische transacties met consumenten, of op gegevensbescherming wanneer deze betrekking hebben op dit gebied, zullen de claims worden opgelost door de Commissie bemiddeling van Online Trust, geaccrediteerd voor de alternatieve beslechting van consumentengeschillen. Als de claims betrekking hebben op digitale reclame, of gegevensbescherming met betrekking tot dit gebied, zullen ze worden voorgelegd aan de AUTOCONTROL Advertising Jury.
 • We herinneren u er ook aan dat u toegang hebt tot het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Unie door deze link te volgen:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

 

Artikel 14.           Slotbepalingen

 • Indien een bepaling van de overeenkomst nietig wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid van al het andere dat daarin is bepaald. In dat geval stellen de partijen een of meer nieuwe bepalingen vast ter vervanging van het bovenstaande en behouden zij hun oorspronkelijke betekenis en voorwaarden voor zover wettelijk mogelijk.
 • De partijen mogen hun contractuele rechten en verplichtingen alleen overdragen aan een derde partij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Integendeel, HB Software B.V. heeft te allen tijde het recht om haar rechten en contractuele verplichtingen over te dragen aan een moedermaatschappij, dochteronderneming of geassocieerde vennootschap.
 • De versie van alle door HB Software B.V. ontvangen of opgeslagen mededelingen wordt als authentiek beschouwd, tenzij de andere partij het tegendeel bewijst.
Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

  Hide compare box
  Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »